Tea

     

北斗一号 (传统手工制造)
Bei Tou Yi Hao  

(Traditional Hand Made)

 大红袍 (传统手工制造)
Da Hong Pao

(Traditional Hand Made)

铁罗汉(传统手工制造)
Tie Luo Han

(Traditional Hand Made)

     

白鸡冠 (传统手工制造)
Bai Ji Guan

(Traditional Hand Made)

水金龟 (传统手工制造)
Shui Jin Gui

(Traditional Hand Made)

肉桂 (传统手工制造)
Rou Gui

(Traditional Hand Made)

     

不知春 (传统手工制造)
Bu Zhi Chun

(Traditional Hand Made)

金柳条 (传统手工制造)
Jin Liu Tiao

(Traditional Hand Made)

老枞水仙
Lao Chong Shui Xian

 
     
龙团云雾
Long Tuan Yun Wu
南岩极品
Nan Yan Special
  黄金桂    
Huang Jin Gui
     
明前龙井
Long Jing
碧螺春
Bi Luo Chun
紫笋
Zi Sun
     
大红袍
Da Hong Pao
白鸡冠
Bai Ji Guan
铁罗汉
Tie Luo Han
 
 
 
 水金龟
Shui Jin Gui
 武夷岩茶砖
Wu Yi Rock Tea
武夷真味
Wu Yi Rock Tea
 
 
 
 大红袍
Da Hong Pao
 龙团凤饼
Wu Yi Rock Tea
武夷岩茶饼
Wu Yi Rock Tea
 
 
 
 老枞水仙
Lao Chong Shui Xian
 大红袍
Da Hong Pao
半天妖